STUDENT ADMISSION SYSTEM
ระบบรับสมัครนักเรียน
 

 

 

 

 


*** การรับสมัครออนไลน์เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้เข้าชั้นเรียนพร้อมนำเอกสารหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนด (แสดงอยู่ด้านล่าง) มอบให้กับโรงเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ *** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนนักเรียน โทร. 077545303 ในวันและเวลาราชการ
*** ระยะเวลาการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่โรงเรียนเปิดเรียนวันแรกตามที่ สพฐ. อนุญาต


ขั้นตอนการสมัคร (บิดา มารดาและ/หรือผู้ปกครอง สามารถดำเนินการแทนนักเรียนได้ทุกขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนที่ https://forms.gle/XcJ65jDBZ36EF3NDA

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

 

กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เช่น ุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน (กรณีนักเรียนไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อสมัครเรียนที่งานทะเบียนนักเรียน (ห้องธุรการ) โรงเรียนได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร
 

เมื่อทำการสมัครในระบบเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานไปยื่นที่งานทะเบียน (ห้องธุรการ) ภายใน 5 วันทำการ
นับจากวันที่โรงเรียนเปิดเรียนตามคำสั่งของทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนยื่นยันการสมัครให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

   
 
หลักฐานที่ต้องนำส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันมอบตัวนักเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 3 ฉบับ *ยกเว้นสำหรับผู้สมัครทีมีอายุไม่ถึงเกณฑ์การมีบัตรประจำตัวประชาชน
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) **ในกรณีผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา**
8. หลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม เช่น หลักฐานด้านสุขภาพ หลักฐานด้านผลการเรียน ใบ ปพ.1 ที่มีเกรดในชั้น ป.1 (หรือชั้นเรียนที่ผ่านมา) จนถึงชั้นเรียนปัจจุบันก่อนย้าย และหลักฐานอื่นๆ ที่โรงเรียนเดิมมอบให้ **ในกรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น**
9. ใบมอบตัวนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได ้ ที่นี่ (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
10. แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน สามารถโหลดได้ ที่นี่ (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)


***** # หมายเหตุ บิดา มารดาและ/หรือผู้ปกครอง สามารถดำเนินการแทนนักเรียนได้ทุกขั้นตอน # *****
 
 

webmaster : ICTteam : ictkngsch@gmail.com
Copyright © : 24/04/2020