ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุฎา ปาลโมกข์
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์ชญา บุญเสือ
ครูผู้ช่วย

นางอัปสร สิงห์ผงาด
ครู คศ.1

นางประภัสสร ประเสริฐผล
ครู คศ.2

นางสาวหัสยา หมวดสุข
ครูผู้ช่วย

Mr.Claude Bendelier
วิทยากรต่างประเทศ

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ