ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุฎา ปาลโมกข์
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์ชญา บุญเสือ
ครูผู้ช่วย

นางอัปสร สิงห์ผงาด
ครู คศ.1

นางประภัสสร ประเสริฐผล
ครู คศ.2

นางสาวหัสยา หมวดสุข
ครูผู้ช่วย

นายอาดุลย์ ศรีวิไล
ครูผู้ช่วย