ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุไรรัตน์ คงเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกำพล ประสมศรี
ครู คศ.2

นางธัญณิชา ทรายสมุทร
ครู คศ.1

นางอุไรภรณ์ ฉายากุล
ครู คศ.3

นายวรรธการย์ ม่วงน้อย
ครูผู้ช่วย

นางนิภา นาคสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
ครู คศ.1