ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมชาย สุขกรม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายปริญญา ชัยประทุม
ครู คศ.2

นายเจษฎา รอบคอบ
ครูผู้ช่วย