ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพรนภัส จงสำราญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางมารยาท ชิราพร
ครู คศ.2

นางจารุวรรณ ทองอิ่ม
ครู คศ.2

นายภิญโญ พัฒน์ลำภู
ครูผู้ช่วย