ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 1

นางรัตนาวลี ขำจิตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวอุ้มบุญ จันทร์อ่อน
ครูผู้ช่วย

นางเพ็ญพร วีระด่านขจร
ครู คศ.2

นางสาวพรภิรมย์ วนเศรษฐ
ครู คศ.2

นางชุติมา พัฒน์ลำภู
ครูผู้ช่วย