ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างรายวัน

นายวุฒิพงษ์ แซ่ลิ่ม
เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่นักการภารโรง