ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างรายวัน

นายวุฒิพงษ์ แซ่ลิ่ม
ทำหน้าที่นักการภารโรง/ทำความสะอาด

นางโสภา ทิพย์วิเศษ
ทำหน้าที่นักการภารโรง/ทำความสะอาด

นางนิศารัตน์ บัวสังข์
ทำหน้าที่นักการภารโรง/ทำความสะอาด