ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยารัตน์ ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประมวล นาคฉายา
ครู คศ.2

นางณัฐพร บุญทิพย์
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก
ครูผู้ช่วย