ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปริญญา ชัยประทุม
ครู คศ.2

นางอรุณี เดชเรือง
ครู คศ.3

นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก
ครูผู้ช่วย

นางอัญชลี ไหมพรหม
ครู คศ.2

นางขวัญใจ สิงห์ทอง
ครู คศ.3

นายธนิต เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา รอบคอบ
ครูผู้ช่วย