ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปริญญา ชัยประทุม
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก
ครูผู้ช่วย

นางอัญชลี ไหมพรหม
ครู คศ.2

นางขวัญใจ สิงห์ทอง
ครู คศ.3

นายธนิต เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา รอบคอบ
ครูผู้ช่วย