ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ สุขกรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัญจวน หนูวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
ครู คศ.1

นางวิฑูร สุขณีวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวอรรวี เกียรติโสภณไพศาล
ครูผู้ช่วย

นางจริยา นำพา
ครู คศ.1

นางสาวปัทมวรรณ บุญศรี
ครูผู้ช่วย