ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายตติ พิทักษ์นราธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา ชัยประทุม
ครู คศ.3

นางสาวขวัญชนก สระมุณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย เพชรโสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมณฑา แก้วยะรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร กุลนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร ตั้งมณี
ครูผู้ช่วย