ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริมา รื่นฤทัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโรจนา สุวัฒนชน
ครู คศ.3

นายวันชัย แจ้งอาญา
ครู คศ.2

นางอรษา ศรีอรุณ
ครู คศ.2

นางสุวรรณ จริตาภิวัฒน์
ครู คศ.2

นางจริยา นำพา
ครู คศ.2

นางนิลวรรณ สุขไหม
ครู คศ.1

นางอัญชลี ไหมพรม
ครู คศ.2

นางอรพิน พรหมจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวอุไรวรรณ บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธมน สุวรรณเปี่ยม
ครูผู้ช่วย