ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางธิดารัตน์ ทินกร
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนปฐมวัย

นางฐปนีย์ ปรานนิธิวัฒน์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายทรงพล ตังสุรัตน์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนพลศึกษา

นายเอกรัตน์ มณีบางกา
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนคณิตศาสตร์

นางสาวแจ่มจันทร์ หีตลำพูน
เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติการสอน

นางสาวปิติยา รัตนไชย
เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ดูแลเด็กพิการเรียนร่วม

นายทิชานนท์ สุขารมย์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์