ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางฐปนีย์ ปรานนิธิวัฒน์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายทรงพล ตังสุรัตน์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนพลศึกษา

นายเอกรัตน์ มณีบางกา
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนคณิตศาสตร์

นางสาวแจ่มจันทร์ หีตลำพูน
เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติการสอน

นางสาวปิติยา รัตนไชย
เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ดูแลเด็กพิการเรียนร่วม

นายทิชานนท์ สุขารมย์
อัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิวิมล มีลาภ
ปฏิบัติการสอนภาษาจีน

นางสาวนิตยา ราชคำ
ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวมณีรัตน์ สิมยางคำ
ปฏิบัติการสอนภาษาพม่า

นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยเพชร