ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยากรต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล มีลาภ
วิทยากร ทำหน้าที่สอนภาษาจีน