ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสัมฤทธิ์ บุญยม
ช่างไม้ 4

นายประมวล ไตรภูมิ
ช่างไม้ 4

นางปทุมทิพย์ พวงแก้ว
ลูกจ้างประจำ