ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิฑูร สุขณีวัฒน์
ครู คศ.3

นางอรษา ศรีอรุณ
ครู คศ.2

นายสมชาย สุขกรม
ครู คศ.3

นางสิริมา รื่นฤทัย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายวันชัย แจ้งอาญา
ครู คศ.2

นายกำพล ประสมศรี
ครู คศ.2

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.1

นายตติ พิทักษ์นราธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย เพชรโสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรรวี เกียรติไพศาลโสภณ
ครูผู้ช่วย