ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิฑูร สุขณีวัฒน์
ครู คศ.3

นางอรษา ศรีอรุณ
ครู คศ.2

นายสมชาย สุขกรม
ครู คศ.3

นางสิริมา รื่นฤทัย
ครู คศ.2

นายวันชัย แจ้งอาญา
ครู คศ.2

นายกำพล ประสมศรี
ครู คศ.2

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.1

นายตติ พิทักษ์นราธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย เพชรโสม
ครู คศ.1

นางสาวอรรวี เกียรติไพศาลโสภณ
ครูผู้ช่วย