ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางณัฐพร บุญทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจุไรรัตน์ คงเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวชุฎา ปาลโมกข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญชนก สระมุณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธนิต เพชรรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัทธมน สุวรรณเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6