ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางณัฐพร บุญทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจุไรรัตน์ คงเขียว
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
ครู คศ.2

นางสาวชุฎา ปาลโมกข์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก สระมุณี
ครู คศ.1

นายธนิต เพชรรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธมน สุวรรณเปี่ยม
ครูผู้ช่วย