ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฏฐ์ชญา บุญเสือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจินตนา ชัยประทุม
ครู คศ.3

นางนิลวรรณ สุขไหม
ครู คศ.1

นางพรทิพย์ สุขกรม
ครู คศ.3

นายประมวล นาคฉายา
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร กุลนิล
ครูผู้ช่วย

นายภูริวัฑฒ์ นาคมุกสิก
ครูผู้ช่วย