ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัญจวน หนูวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ
ครู คศ.3

นางประภัสสร ประเสริฐผล
ครู คศ.2

นางจริยา นำภา
ครู คศ.2

นางนิภา นาคสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์
ครู คศ.1

นายเจษฎา รอบคอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวหัสยา หมวดสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร ตั้งมณี
ครูผู้ช่วย