ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัญจวน หนูวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางประภัสสร ประเสริฐผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจริยา นำภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนิภา นาคสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์
ครู คศ.1

นายเจษฎา รอบคอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวหัสยา หมวดสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกนกพร ตั้งมณี
ครูผู้ช่วย