ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธัญณิชา สุขอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายปริญญา ชัยประทุม
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ส่งศรี
ครู คศ.2

นางอัญชลี ไหมพรหม
ครู คศ.2

นายวรรธการย์ ม่วงน้อย
ครู คศ.1

นางอัปสร สิงห์ผงาด
ครู คศ.2

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมวรรณ บุญศรี
ครูผู้ช่วย

นายอาดุลย์ ศรีวิไล
ครูผู้ช่วย