ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธัญณิชา สุขอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวราภรณ์ เพชรมุนี
ครู คศ.3

นางอรุณี เดชเรือง
ครู คศ.3

นายปริญญา ชัยประทุม
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ส่งศรี
ครู คศ.2

นางอัญชลี ไหมพรหม
ครู คศ.2

นายวรรธการย์ ม่วงน้อย
ครู คศ.1

นางอัปสร สิงห์ผงาด
ครู คศ.2

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมวรรณ บุญศรี
ครูผู้ช่วย