ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุมณฑา แก้วยะรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางขวัญใจ สิงห์ทอง
ครู คศ.3

นางอุไรภรณ์ ฉายากุล
ครู คศ.3

นางอรพิน พรหมจันทร์
ครู คศ.3

นางโรจนา สุวัฒนชน
ครู คศ.3

นางสุวรรณา จริตาภิวัฒน์
ครู คศ.2

นางชนิตา พันคง
ครู คศ.1