ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุมณฑา แก้วยะรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางขวัญใจ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอุไรภรณ์ ฉายากุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางอรพิน พรหมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางโรจนา สุวัฒนชน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสุวรรณา จริตาภิวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางชนิตา พันคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6