ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพรนภัส จงสำราญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางมารยาท ชิราพร
ครู คศ.2

นางเพ็ญพร วีระด่านขจร
ครู คศ.2

นางนวลสวาท สอนขำ
ครู คศ.2

นางสาวพรภิรมย์ วนเศรษฐ
ครู คศ.2

นางจารุวรรณ ทองอิ่ม
ครู คศ.2

นางรัตนาวลี ขำจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุ้มบุญ จันทร์อ่อน
ครูผู้ช่วย

นายภิญโญ พัฒน์ลำภู
ครูผู้ช่วย