ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญพร วีระด่านขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 0824116062
อีเมล์ : penporn04@gmail.com
ที่อยู่ :
71 หมู่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เครื่องราช : จัตุรถาภรณ์, ทวีติยาภรณ์มงกุฎ, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, เหรียญจักพรรดิ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2511 ประถมศึกษา/ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนวัดสว่างมนัส อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2517 ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนประมงสงเคราะห์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2520 อนุปริญญา/ป.กศ. วิทยาลัยครูเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2524 อนุปริญญา/พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
2527 ปริญญาตรี/ค.บ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยครู สุราษฎร์ธานี/นาฏศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กรกฎาคม 2520 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1
15 กุมภาพันธ์ 2521 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1
1 กันยายน 2521 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1
30 กันยายน 2521 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1 ระดับ 1
1 ตุลาคม 2521 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1 ระดับ 1
1 ตุลาคม 2522 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1 ระดับ 1
1 มกราคม 2523 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1 ระดับ 1
1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 1 ระดับ 1
20 กรกฎาคม 2524 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 2
1 ตุลาคม 2524 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 2
1 มกราคม 2525 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 2
1 ตุลาคม 2525 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 2
2 ตุลาคม 2525 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2526 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2527 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2 ระดับ 3
20 พฤศจิกายน 2527 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2528 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2529 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 ตุลาคม 2529 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 4
16 ตุลาคม 2529 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2530 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2531 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มกราคม 2532 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2532 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2533 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2533 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2533 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2534 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 เมษายน 2535 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2535 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2537 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2537 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2538 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2
2 ตุลาคม 2539 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 (1.5 ขั้น)
1 ตุลาคม 2541 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ตุลาคม 2542 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ตุลาคม 2543 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 เงิน สปอ.หลังสวน
1 ตุลาคม 2544 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 เงิน สปอ.หลังสวน (1 ขั้น)
1 ตุลาคม 2545 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 เงิน สปอ.หลังสวน
1 ตุลาคม 2545 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 เงิน สปอ.หลังสวน (1 ขั้น)
1 เมษายน 2546 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 เงิน สปอ.หลังสวน
7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โอนไปสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 (1 ขั้น)
1 เมษายน 2547 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 เมษายน 2547 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู
1 เมษายน 2548 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม .5 ขั้น
1 ตุลาคม 2548 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
1 ตุลาคม 2548 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม
1 เมษายน 2549 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม .5 ขั้น
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ
1 ตุลาคม 2549 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ
1 เมษายน 250 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม .5 ขั้น
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ ปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.
1 เมษายน 2551 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
1 เมษายน 2552 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม .5 ขั้น
1 ตุลาคม 2552 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
1 เมษายน 2553 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนเงินเดือนในตำแหน่งเดิม .5 ขั้น
23 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ
18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชพ.2
1 ตุลาคม 2553 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ เลื่อนขั้นเงินเดือนในในตำแหน่งเดิม 1 ขั้น
31 มีนาคม 2554 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2
1 เมษายน 2547 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2 (0.5ขั้น)
1 เมษายน 2554 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2
1 ตุลาคม 2554 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2
1 เมษายน 2555 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2 (0.5ขั้น)
1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2 (เต็มขั้น 4%)
1 เมษายน 2556 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชพ.2
1 เมษายน 2556 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2 (0.5ขั้น)
1 ตุลาคม 2556 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชพ.2 (1 ขั้น)
1 เมษายน 2557 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชพ.2 (0.5 ขั้น)
1 ตุลาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน สพป.ชพ.2 (1 ขั้น)
2558 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ
2559 - ถึงปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 จัดทำเอกสารการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เรื่องน้ำแข็งกลายเป็นน้ำ และทำน้ำให้เป้นน้ำแข็ง ปี 2558
2 จัดทำหนังสือสำหรับเด็กชั้นอนุบาล เรื่องหนูจ๋อมฟันดี ปี 2554
3 เกียรติบัตรครูดีในดวงใจรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 1 ปี 2552
4 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานแดนเซอร์ประกอบเพลงระดับกลุ่ม และได้รางวัลที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ปี 2550
5 จัดทำหนังสืออ่านประกอบ เรื่องเด็กดีและโนรา ปี 2549
6 เกียรติบัตรพัฒนาทางเลือกในโรงเรียนให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างแท้จริง ปี 2549 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
7 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานกลองยาวศรีขันเงิน ระดับประเทศ ปี 2547
8 เกียรติบัตรรางวัลครูเกียรติยศ สาขานาฏศิลป์ ปี 2545
9 เกียรติบัตรรางวัลชมเชยข้าราชการตัวอย่างระดับจังหวัด ปี 2544
10 เกียรติบัตรครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปี 2543
11 เกียรติบัตรและเข็มคุรุสภาสดุดี ปี 2541
12 เกียรติบัตรครูนาฏศิลป์ดีเด่น ปี 2539