ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฉันชนก ถิรธนวันด์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0882455163
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
126 ม.9 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พณิชยการกรุงเทพ(พกท)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล