ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริรัตน์ พุ่มขจร
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0988605108
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
300 หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ. หลังสวน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ค.2554-พ.ค.2560 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล