ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา ปานศิริ
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6724916
อีเมล์ : thitimapansiri@gmail.com
ที่อยู่ :
250 หมู่ 9 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์
2551 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โเรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
2553 อนุปริญญา/ปวส. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2557 ปริญญาตรี/วทบ.สาขาเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร/สาขาเทคโนโลยีการประมง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มิถุนายน 2559 - กันยายน 2559 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด พนักงาน Part time
15 กันยายน 2559 - ถึงปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนอนุบาล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล