>>>>>>>>>ข้อมูลสารสนเทศที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ชั้นจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างออนไลน์
ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง      
# ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน      
  - แบบรูปรายการใช้สำหรับปีงบประมาณ 2564
  - สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร      
  - สรุปรายการปริมาณและราคา      
  - การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และเวลาทำงาน      
  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข      
  - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014