สำหรับผู้ดูแลระบบในโรงเรียน
เพื่อใช้ในการบริหารระบบ
การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ห้ามนำโปรแกรม
ไปใช้ในเชิงการค้า
โปรแกรมลงทุกเครื่อง
โปรแกรมกลุ่มสาระฯ
คลังรูปภาพ
 
Pro/Desktop
โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา ที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ และสร้างงานสามมิติ โดยสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรูปแบบ 3 มิติเสมือน

ปลายปีงบประมาณ 2546 บริษัท PTC U.S.A. ได้ติดต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบโปรแกรม Pro/Desktop พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทย
ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) เป็นผู้รับฟังการนำเสนอศักยภาพของโปรแกรม จากนั้นคณะได้เข้าพบ พณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์
Download Pro/desktop
อิสระ เสรี ถูกกฎหมาย โปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์
รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ซึ่งได้จัดรวบรวมซอฟท์แวร์ ประเภทต่าง ๆ แยกออกเป็นหมวดหมู่
สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องห่วงด้านลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
 เนคเทค ได้จัดทำออกมาเป็นแผ่น CD มีรายละเอียดของโปรแกรม
และ screenshot เพื่อศึกษา เป็นเบื้องต้นก่อนการติดตั้งโปรแกรมศูนย์บริหารโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝันเห็นว่า แผ่นดังกล่าวมีประโยชน์ในการจัดการศึกษา จึงได้ทำสำเนาแผ่นเป็น ISO เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สามารถทำสำเนาเขียนลงแผ่น CD-R ได้ทันที
    ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เอื้อเฟื้อความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรการศึกษา
สร้างโอกาสให้กับเด็กไทย ขุมพลังปัญญาของชุมชนไทย ในอนาคต
                                                         ศูนย์บริหารโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
                                                                                           29 มิถุนายน 2550

                                                                              Download Image File
โปรแกรมต่าง ๆ ได้รวบรวมเพื่อการศึกษา โดยไม่หวังผลทางพานิชย์
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน