ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พ.ค.2485-6 ต.ค.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ปิดพยันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ต.ค.2491-27 ต.ค.2492
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล กุลมาตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2492-9 ก.ค.2497
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ส.ค.2497- 10 ส.ค.2505
ชื่อ-นามสกุล : นายชิน ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ส.ค.2505 - 31 ม.ค. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร แสงอรุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2521 - 30 ก.ย.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ เขียวสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2523 - 1 ก.ย.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ เทศสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ค.2527 - 30 ก.ย.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ถิ่นใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.พ.2543 - 31 มี.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น จิญกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ก.ย.2547- 30 ก.ย.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต เมนะคงคา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มี.ค.2549 - 30 ก.ย.56
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วรรณเสวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.ย. 56 - 30 ก.ย.59
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุชาติ มีสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ย. 59 - ปัจจุบัน