ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป
           โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2481
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยแบ่งนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดด่านประชากร
ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหลังสวน 2
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลวังตะกอ (วัดขันเงิน) ตามพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนสังกัด
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดขันเงิน ตามลำดับ
มีนายช่วง จันทร์แก้ว เป็นครูใหญ่
อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน
ต่อมานักเรียนจำนวนมากขึ้นต้องอาศัยศาลาการเปรียญทั้งชั้นบนและชั้นล่างเป็นที่เรียน
พ.ศ. 2515 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัด
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
นางสาวภนิดา นพชำนาญ
เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน