ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2563 # การปิด เปิดโรงเรียนและการรับผลการเรียนของนักเรียน

ประกาศ เรื่อง ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563