ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์ม SSR โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 638.5 KB 31
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 28
การวิเคราะห์ กิจกรรมที่จัดตามนโยบาย 79
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน 91
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 104
ป.-6-วิจัย-การศึกษารายกรณี-การรังแกเพื่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.67 KB 530
ป.-5-วิจัย-การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเพื่อใช้สอนซ่อมเสริมเรื่องทศนิยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.31 KB 252
ป.-4-วิจัย-การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 93
ป.-2-วิจัย-การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์(การคูณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 206
ป.-1-วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 375
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่มที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 163
กาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่มที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 173
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 166
กาติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 159
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่มที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 182
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 155
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 171
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 161
คณิตศาสตร์ประถม (เรื่องเรขาคณิต) 389
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 163
โลกและการเปลี่ยนแปลง 125
หนังสือกรมวิชาการ 134
คณิตศาสตร์ ป.3 136
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 157
ข้อสอบอิงมาตรฐาน 178