ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ป.4-6 40
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ป.1-3 40
การวิเคราะห์ กิจกรรมที่จัดตามนโยบาย 55
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน 80
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 76
ป.-6-วิจัย-การศึกษารายกรณี-การรังแกเพื่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.67 KB 438
ป.-5-วิจัย-การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเพื่อใช้สอนซ่อมเสริมเรื่องทศนิยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.31 KB 208
ป.-4-วิจัย-การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 81
ป.-2-วิจัย-การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์(การคูณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 189
ป.-1-วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 249
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่มที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 154
กาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่มที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 164
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 159
กาติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 152
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่มที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 171
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 146
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 150
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 152
คณิตศาสตร์ประถม (เรื่องเรขาคณิต) 378
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 155
โลกและการเปลี่ยนแปลง 118
หนังสือกรมวิชาการ 124
คณิตศาสตร์ ป.3 129
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 141
ข้อสอบอิงมาตรฐาน 169