ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์ม SSR โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 638.5 KB 26
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 19
การวิเคราะห์ กิจกรรมที่จัดตามนโยบาย 62
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน 85
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 83
ป.-6-วิจัย-การศึกษารายกรณี-การรังแกเพื่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.67 KB 478
ป.-5-วิจัย-การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเพื่อใช้สอนซ่อมเสริมเรื่องทศนิยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.31 KB 220
ป.-4-วิจัย-การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 85
ป.-2-วิจัย-การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์(การคูณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 194
ป.-1-วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 300
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่มที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 157
กาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่มที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 168
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 161
กาติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 155
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่มที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 175
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 150
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 154
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 155
คณิตศาสตร์ประถม (เรื่องเรขาคณิต) 380
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 159
โลกและการเปลี่ยนแปลง 120
หนังสือกรมวิชาการ 127
คณิตศาสตร์ ป.3 132
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 148
ข้อสอบอิงมาตรฐาน 173