ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-net 57
รายบุคคล
แยกตามมาตราฐานการเรียนรู้
แยกตามรายวิชา
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้