ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-net 55
คะแนน O-net 55

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.35 KB