ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-net 54
คะแนน O-net 54

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.25 KB
คะแนน O-net 54
ผลการทอดสอบ O-net  รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.38 KB
คะแนน O-net 54
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.42 KB
คะแนน O-net 54
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.49 KB
คะแนน O-net 54
ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.2 KB