ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อ ค.ศ.3
รองผู้บริหารโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางอรุณี  เดชเรือง
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางวราภรณ์  เพชรมุนี
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางจินตนา  ชัยประทุม
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางวิฑูร  สุขณีวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางอรพิน  พรหมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางโรจนา สุวัฒนชน
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางขวัญใจ สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นายสมชาย สุขกรม
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางรัญจวน  หนูวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางอุไรภรณ์  ฉายากุล
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางจุไรรัตน์  คงเขียว
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ค.ศ.3