ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณการเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณการเงิน
นางสาวกรรนิกา  รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณการเงิน
นายตติ  พิทักษ์นราธรรม
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณการเงิน
นางสาวขวัญชนก  สระมุณี
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณการเงิน
นางสาวจิราพร  กุลนิล
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณการเงิน
นางพรทิพย์  สุขกรม
เจ้าหน้าที่การเงิน