ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางวิฑูร สุขณีวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสิริมา  รื่นฤทัย
หัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นายตติ  พิทักษ์นราธรรม
หัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางพรทิพย์  สุขกรม
หัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวป้อมปิ่น  สืบชุน
หัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางปิยะมาศ  กิ่งน้ำฉ่า
หัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางจุไรรัตน์  คงเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นายธรรมรัตน์  กลิ่นละออ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นายวันชัย  แจ้งอาญา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวพรนภัส  จงสำราญ
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางอรุณี  เดชเรือง
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวกรรนิกา  รวดเร็ว
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวชุฎา  ปาลโมกข์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวสุกัญญา  ไหมทอง
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
นางสาวสมฤทัย  เพชรโสม
กรรมการ