ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกัญชรส เนตรนุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวกรรนิกา  รวดเร็ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นอนุบาล 1
นางสาวอุ้มบุญ  จันทร์อ่อน
กรรมการ
 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นอนุบาล 2
นายภิญโญ  พัฒน์ลำภู
กรรมการ
 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชนิตา  พันตา
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางอัปสร  สิงห์ผงาด
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางจริยา  นำพา
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวอุไรวรรณ  บุญประสงค์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายธนิต  เพชรรักษ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสมฤทัย  เพชรโสม
กรรมการ