ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ  มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกัญชรส  เนตรนุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายธรรมรัตน์  กลิ่นละออ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางอรษา  ศรีอรุณ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางณัฐพร  บุญทิพย์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางนิภา  นาคสิงห์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางประภัสสร ประเสริฐผล
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวธัญณิชา  สุขอาจ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นายวรรธการย์  ม่วงน้อย
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางชนิตา พันคง
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางจริยา  นำภา
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางกัลยรัตน์  ฤทธิเดช
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวสุมณฑา  แก้วยะรัตน์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวอุไรวรรณ  บุญประสงค์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวสุกัญญา  ไหมทอง
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวปัทมวรรณ  บุญศรี
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นางสาวหัสยา  หมวดสุข
กรรมการ