ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับก่อนประถม  อนุบาลปีที่  1  และ  อนุบาลปีที่  2  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

 

 

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.74 KB