ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา
พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าเพื่อช่วยกัน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

5. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้อันพึ่งประสงค์ในโรงเรียน ต่อการเรียนรู้และพัฒนา

คุณลักษณะของผู้เรียน

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

7. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามระบบประชาธิปไตย

8.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับระดับ

มีคุณลักษณะ นิสัยอุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

เป็นอย่างดี
 
ระดับปฐมวัย

พันธกิจ

1.             พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา

2.             พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง

3.             ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์เด็กกับบ้าน

4.             ให้เด็กได้รับความเป็นกันเองและการใช้ชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

1.             เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใน สังคม สติปัญญา

2.             เด็กได้รับการฝึกฝนให้รู้จักการพอเพียง และการอยู่อย่างมีความสุข

3.             ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก