ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

               เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสาร 3 ภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา
                คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.81 KB
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ระดับปฐมวัย
วิสัยทัศน์

                พัฒนาสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน สังคมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นสถานศึกษาของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพในการพัฒนาเด็กทุกคนให้มีการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน และมีคุณธรรมเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


ปรัชญา

พัฒนาเต็มศักยภาพ             สอดแทรกคุณธรรม

ช่วยเหลือตนเองได้             อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.16 KB