ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2481 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดด่านประชากร ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหลังสวน 2 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลวังตะกอ (วัดขันเงิน) ตามพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนสังกัดและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดขันเงินตามลำดับมี นายช่วง  จันทร์แก้ว เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมานักเรียนมีจำนวนมากขึ้นต้องอาศัยศาลาการเปรียญทั้งชั้นบนและชั้นล่างเป็นที่เรียน พ.ศ. 2515 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ปัจจุบัน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                               

 

ที่ตั้งและการคมนาคม

               ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวน 1.5 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

 

ขนาดพื้นที่

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินมีพื้นที่ทั้งสิ้น 13 ไร่  โดยแบ่งเป็น 3  แปลง คือแปลงที่  1  เป็นที่ดินของโรงเรียนแปลงที่  2  เป็นที่ธรณีสงฆ์ แปลงที่  3  เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์จำนวน  7  ไร่ 73  ตารางวา

 

สภาพเศรษฐกิจและชุมชน

              ลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่เป็นชุมชนเมือง   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอหลังสวน  มีประชากร10,009  คน   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพประชากรมีทั้งรับราชการ  เกษตรกร  ค้าขายและรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี   ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีและส่วนร่วมในการศึกษาดี

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

                การเรียนการสอน

           จัดการเรียนการสอนเป็น    2   ระดับ   คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนตามหลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ.  2551
           โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินในปัจจุบัน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  1 คน
2.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  2 คน
3.ตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จำนวน 55 คน
4.ตำแหน่งช่างไม้ระดับ 4  จำนวน  2  คน
5.ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 คน
6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 คน
7.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)  จำนวน  6  คน
 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
แผนผังโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.53 KB