ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ  มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนัส  มีพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกัญชรส  เนตรนุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายปริญญา  ชัยประทุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางชนิตา  พันคง
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายเจษฎา  รอบคอบ
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางพรทิพย์  สุขกรม
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางณัฐพร  บุญทิพย์
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายวันชัย  แจ้งอาญา
กรรมการ

 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสิทธิพงษ์  คงบันนึก
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายธนิต  เพชรรักษ์
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสมชาย  สุขกรม
กรรมการ/เลขานุการ