ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-net 59
ผลสอบ O-NET ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.07 KB
ผลสอบ O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.44 KB
ผลสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.45 KB
ผลสอบ O-NET แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
ผลสอบ O-NET ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกแต่ละวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.56 KB