ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-net 58
ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.82 KB
ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตราฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.34 KB
ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.05 KB
ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.43 KB
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.84 KB