ความรู้

หลักฐาน   รางวัล
PPT : องค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสาก

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (PCL)

VTR รางวัล obec awards คุณครูสมชาย สุขกรม
vcd : แนะนำโรงเรียน รายงานโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (PCL) VTR หมวด 1 รางวัล พุทธวจน ระดับเขตพื้นท
บทความ : จะพัฒนาอย่างไรสู่มาตรฐานสากล   VTR หมวด 2  
  VTR หมวด 3  
    VTR หมวด 4  
    VTR หมวด 5  
    VTR หมวด 6  
  PPT นำเสนอเมื่อ 7 กันยายน 2560
   

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014