ประวัติ
นายกำพล ประสมศรี

ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

ประวัติการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 (แผนกวิทยาศาสตร์) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ประกาศนืยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูภูเก็ต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขามัธยมศึกษา เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติการรับราชการ
1 พฤษภาคม 2524 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลุมภู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

16 มิถุนายน 2532 อาจารย์ 1ระดับ 5 โรงเรียนบ้านปังหวาน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1 ตุลาคม 2535 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านปังหวาน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 ตุลาคม 2538 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านปังหวาน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1 ตุลาคม 2542 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านปังหวาน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
24 พฤษภาคม 2548 ครูชำนาญการ คศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

     

ประสบการณ์การอบรม สัมมนา
18 มิถุนายน 2536 หลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
24 กุมภาพันธ์ 2540 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจุฬา
15 มีนาคม 2540 หลักสูตาร Microsoft Word for Windows กระทรวงศึกษาธิการ
21 พฤษภาคม 2542 หลักสูตร Microsoft Excel 97 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24 มีนาคม 2543 หลักสูตร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
11 กันยายน 2544 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพะโต๊ะ
11 มีนาคม 2545 หลักสูตร ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
22 March 2002 Has participated in training smart school program Malaysia
24 พฤษภาคม 2545 หลักสูตร การใช้โปรแกรม Front Page วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
กันยายน 2549 Microsoft Parthers in Learning บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ธันวาคม 2548 หลักสูตร การติดตั้งและใช้โปรแกรม Student'44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
14 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตร การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่

     
 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
27 มกราคม 2549 หลักสูตร การพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
15 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

ประสบการณ์การทำงาน

รางวัลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ครูผู้สอน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคใต้


การศึกษาดูงานต่างประเทศ
22 March 2002 Has participated in training smart school program Malaysia

 
     
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014