ความรู้

หลักฐาน   รางวัล
1111โปรแกรม AutoCad2007

โปรแกรม SketUp20013#32&64bit

   
2222วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรม SketUp20014#32&64bit    
3333วิธีการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรม SketUp20015#32bit    
4444โปรแกรมwinrar โปรแกรม SketUp20015#64bit    
5555โปรแกรมwinzip โปรแกรม SketUp20016#32&64bit    
6666ลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรม SketUp20017#64bit    
7777ตัวอย่างไฟล์งานAutoCad      
 
   

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014