ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
07 มี.ค. 61 สอบ NT ชั้น ป.3
09 ก.พ. 61 สอบคัดห้องเรียนความเป็นเลิศ (ป.4-6),สอบคละห้องเรียน (ป.1-3)