ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อ
08 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1-6
19 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้
27 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาอนุบาลสายสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก
03 ก.พ. 61 สอบ O-Net ชั้น ป.6
11 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
07 มี.ค. 61 สอบ NT ชั้น ป.3
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560